Persoonlijk en privacyreglement

De eerste periode van mijn werkzaamheden was in de preventieve geestelijke gezondheidszorg.

Na herbezinning op mijn loopbaan koos ik voor werk op het gebied van arbeid en re-integratie.

Sinds 2005 werk ik als zelfstandig psycholoog onder andere met werkgerelateerde problematiek en omgaan met verlies in brede zin (rouw, gezondheid en werk).

Ik onderschrijf de visie van de positieve psychologie en denk daardoor vooral vanuit oplossingen en mogelijkheden. Ik ga met mensen op zoek naar hoe zij de rol van hun verstand beter kunnen relativeren en daardoor meer kunnen genieten in het hier en nu. Dit biedt ruimte voor wat echt van belang is in het leven.

Yvonne van Terheijden

Registerpsycholoog NIP Arbeid en organisatie

Aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Vergoedingen voor behandeling van klachten zijn eventueel mogelijk vanuit uw aanvullende verzekering. Kijk op uw polis naar de voorwaarden die voor u persoonlijk gelden.


In geval van klachten en geschillen kunt u zich wenden tot de geschillencommissie WKKGZ

Privacyreglement

YvanT psycholoog en coach, gevestigd aan de Professor van der Grintenstraat 1 in Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Y.L.M. van Terheijden is de Functionaris Gegevensbescherming van deze praktijk zij is te bereiken via info@yvant.nl. tel nr 0651139928

Persoonsgegevens die wij verwerken:
YvanT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Telefoonnummer - E-mailadres - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: YvanT verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: mentale gezondheid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
YvanT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: YvanT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de gegevens:2 jaar
Delen van persoonsgegevens met derden: YvanT verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: YvanT gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door YvanT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yvant.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. YvanT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen YvanT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yvant.nl